Καθορισμός τομέων απασχόλησης που αφορούν δραστηριότητες που εξαρτώνται από την εναλλαγή των εποχών

18ΧΒ.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμά του, μετά από πρόταση του Υπουργού  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος εφόσον προηγουμένως κρίνει τούτο σκόπιμο διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους, καταρτίζει κατάλογο με τους τομείς απασχόλησης οι οποίοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες που εξαρτώνται από την εναλλαγή των εποχών.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οσάκις ενδείκνυται σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, δύναται να τροποποιεί τον εν λόγω κατάλογο.

(3) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καταρτισμό και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του καταλόγου.