Αιτήσεις για άδεια και τέλη

18ΧΓ.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την παραλαβή αίτησης, τη λήψη απόφασης και την έκδοση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας.

(2)(α) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη ο οποίος είναι εγκατεστημένος στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, στη βάση ενιαίας διαδικασίας υποβολής αίτησης, στον τύπο και με την καταβολή τέλους, που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών:

Νοείται ότι, τα ούτως καθοριζόμενα τέλη δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα ή υπερβολικά.

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό του κεκτημένου του Σένγκεν και χωρίς επηρεασμό ενδεχομένων ρυθμίσεων που προβλέπουν την ανάμειξη τόσο του εργοδότη όσο και του υπηκόου τρίτης χώρας στη διαδικασία.