Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18Μ μέχρι 18ΝΖ.

18ΜΑ. [Διαγράφηκε]