Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18Μ μέχρι 18ΝΖ.

18ΜΑ.-(1) Τα άρθρα 18Μ μέχρι 18ΝΣΤ εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για είσοδο στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική εξάσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 18Μ μέχρι 18ΝΖ δεν εφαρμόζονται-

(α) στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ως αιτητές ασύλου, ή στο πλαίσιο συμπληρωματικών μορφών προστασίας ή συστημάτων προσωρινής προστασίας·

(β) στους υπηκόους τρίτων χωρών η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους·

(γ)   στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών Ευρωπαίων πολιτών και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

(δ)   στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18ΣΤ και όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι οποίοι υπήκοοι ασκούν το δικαίωμά τους να διαμένουν στη Δημοκρατία προκειμένου να σπουδάσουν ή να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση· και

(ε)   στους υπηκόους τρίτων χωρών που θεωρούνται εργαζόμενοι ή ασκούντες ανεξάρτητο επάγγελμα  σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.