Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

18ΠΘ.-(1) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών προς επιστροφή δημιουργεί απρόβλεπτο υψηλό φόρτο για το δυναμικό της εγκατάστασης κράτησης της Δημοκρατίας ή στο διοικητικό ή δικαστικό προσωπικό της, η Δημοκρατία δύναται, ενόσω η έκτακτη κατάσταση διαρκεί, να λαμβάνει επείγοντα μέτρα όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 18ΠΖ και στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΠΗ.

(2) Η Δημοκρατία, οσάκις προσφεύγει σε σχετικά έκτακτα μέτρα, ενημερώνει την Επιτροπή. Ενημερώνει επίσης την Επιτροπή μόλις παύσουν να ισχύουν οι λόγοι για την εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων.

(3) Ουδεμία διάταξη του παρόντος άρθρου ερμηνεύεται ως επιτρέπουσα στη Δημοκρατία να παρεκκλίνει από τη γενική υποχρέωσή της να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, είτε γενικά είτε ειδικά, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΗ.