Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΡΑ μέχρι 18Σ

18Ρ.-(1) Τα άρθρα 18ΡA μέχρι 18Σ εφαρμόζονται σε σχέση με την απασχόληση παρανόμως παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

(2) Τα άρθρα 18ΡΑ μέχρι 18Σ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων.