Ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης

18δις.-(1) Η αρμόδια αρχή ανακαλεί άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εφόσον συντρέχει λόγος, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευτεί·

(β) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος διαμένει στη Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή·

(γ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων.

(2) Η αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, ανακαλεί άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εάν έχουν υποβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην οντότητα υποδοχής σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση.

(3) Η αρμόδια αρχή δεν ανανεώνει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευτεί·

(β) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος διαμένει στη Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή·

(γ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων·

(δ) όταν συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που ορίζεται στο άρθρο 18διςΓ(1).

(4) Η αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, δεν ανανεώνει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εάν έχουν υποβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην οντότητα εισδοχής σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν δεν πληρούνται ή έχουν παύσει να πληρούνται οι όροι του άρθρου 18ΩΖ·

(β) όταν ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής δεν πληρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας·

(γ) όταν η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα·

(δ) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες κινητικότητας των άρθρων 18διςΙΑ και 18διςΙΒ.

(6) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3), οποιαδήποτε απόφαση ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.