Λόγοι απόρριψης αίτησης για ενδοεταιρική μετάθεση

18ΩΘ.-(1) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 18ΩΖ·

(β) όταν τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·

(γ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων·

(δ) όταν συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που ορίζεται στο άρθρο 18διςΓ(1).

(2) Η αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εάν έχουν υποβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην οντότητα υποδοχής σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση.

(3) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής δεν πληρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας·

(β) όταν η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα·

(γ) όταν σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής παρουσίας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου είναι να παρέμβει ή κατ’ άλλο τρόπο να επηρεάσει την έκβαση της διαχείρισης οποιασδήποτε εργατικής διαφοράς ή διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης για το λόγο που προβλέπεται στο άρθρο 18διςΓ(2).

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιαδήποτε απόφαση απόρριψης αίτησης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

(6)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5), ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, εφόσον συντρέχει λόγος, δεν προβαίνει σε θεώρηση για τους σκοπούς του άρθρου 18ΩΖ(2)(α), εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5), ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δύναται να μην προβεί σε θεώρηση για τους σκοπούς του άρθρου 18ΩΖ(2)(α), εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις ή λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (3) ή/και (4).