Κυρώσεις

18διςΑ.-(1) Η οντότητα υποδοχής είναι υπεύθυνη για την τήρηση των προϋποθέσεων εισδοχής, διαμονής και κινητικότητας που ορίζονται στα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ. Σε περίπτωση μη τήρησής τους, δύναται να της επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το  άρθρο 18ΝΖ(1).

(2) Πάσα αρχή, αφού διαπιστώσει τη μη τήρηση των υποχρεώσεων της οντότητας υποδοχής που απορρέουν από τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, της επιβάλλει κατ’ αντίστοιχο τρόπο τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 18ΡΣΤ, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον έχει ανάλογη εξουσία βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

(3) Η αρμόδια αρχή και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έκαστος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνουν μέτρα με στόχο την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων και την τιμωρία των παραβάσεων που απορρέουν από τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ.  Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και, εάν χρειάζεται, την επιθεώρηση, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή/και την κυπριακή διοικητική πρακτική.