Πρόσβαση στις πληροφορίες

18διςΒ.-(1) Η αρμόδια αρχή καθιστά εύκολα διαθέσιμες στους αιτητές -

(α) Τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις των ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων και των μελών της οικογένειάς τους∙

(β) τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για τη βραχεία κινητικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 18διςΙΑ(2) και για τη μακρά κινητικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 18διςΙΒ(1).

(2) Η αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες στην οντότητα υποδοχής σχετικά με την εξουσία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 18διςΑ και 18διςΙΓ.