Διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης

18διςΓ.-(1) Η μέγιστη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τα διοικητικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζομένους και το ένα (1) έτος για τους ασκούμενους εργαζομένους· μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος, εγκαταλείπουν το έδαφος της Δημοκρατίας, εκτός εάν τους χορηγηθεί άδεια διαμονής σε άλλη βάση, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας δυνάμει διεθνών συμφωνιών, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί την παρέλευση έως έξι (6) μηνών μεταξύ της λήξης της μέγιστης διάρκειας μιας μετάθεσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και της υποβολής άλλης αίτησης που αφορά τον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας για τους σκοπούς των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ.