Άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης

18διςΔ.-(1) Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια εισόδου για το σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης και άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης στους ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 18ΩΖ και για τους οποίους η αρμόδια αρχή έχει λάβει θετική απόφαση, επί της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης.

(2) Η περίοδος ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος ή ίση με τη διάρκεια της μετάθεσης στο έδαφος της Δημοκρατίας, εφόσον αυτή είναι βραχύτερη, και δύναται να επεκταθεί μέχρι τρία (3) έτη κατ’ ανώτατο όριο για τα διοικητικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζομένους και μέχρι ένα (1) έτος κατ’ ανώτατο όριο για τους ασκούμενους εργαζομένους.

(3) Στους ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους δεν παραχωρούνται συμπληρωματικές άδειες διαμονής, ιδιαίτερα άδειες εργασίας οποιουδήποτε είδους.

(4)(α) Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(β) Στην κατά τον ενιαίο τύπο άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, η αρμόδια αρχή καταχωρεί την ένδειξη «ICT» στη θέση «Κατηγορία άδειας» σύμφωνα με το σημείο α), στοιχείο 6.4, του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(γ) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή δραστηριότητα του υπηκόου τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε έντυπη μορφή ή/και να αποθηκεύει τέτοια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο σημείο α), στοιχείο 16, του παραρτήματος του εν λόγω Κανονισμού.