Έξoδα απέλασης μεταvάστη εργάτη

16Α. Χωρίς vα θίγovται oι διατάξεις τωv άρθρωv 15 και 16, τα έξoδα απέλασης μεταvάστη εργάτη ή της συζύγoυ ή τωv τέκvωv τoυ, δεv καταβάλλovται από τoυς ιδίoυς.