Διευκόλυνση των καταγγελιών

18ΡΘ.-(1) Οι παρανόμως απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών δικαιούνται να υποβάλλουν, είτε απευθείας, είτε μέσω συνδικαλιστικών οργανώσεων, αίτηση κατά του εργοδότη τους στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, σύμφωνα με τον περί Ετήσιων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τους δυνάμει αυτού δικονομικούς κανονισμούς.

(2) Συνδικαλιστική οργάνωση, από τους σκοπούς της οποίας συνάγεται ότι έχει συμφέρον να διασφαλίζει την πραγμάτωση του σκοπού οποιουδήποτε από τα άρθρα 18ΡΕ μέχρι 18ΡΖ, δικαιούται να κινεί αστική διαδικασία για την πραγμάτωση του σκοπού τέτοιου άρθρου, είτε εξ’ ονόματος είτε προς υποστήριξη παρανόμως παραμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας και εφόσον ο τελευταίος σε κάθε περίπτωση συγκατατίθεται προς τούτο.

(3) Η συνδρομή υπηκόων τρίτων χωρών στην υποβολή αίτησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 19Α μέχρι 19Θ.

(4) (α) Όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (ε), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΡΗ, ο Διευθυντής, με την επιφύλαξη των λόγων που συνδέονται με τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια, χορηγεί σε παρανόμως παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας προσωρινή άδεια διαμονής διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η παρουσία του υπήκοου τρίτης χώρας είναι απαραίτητη προς διευκόλυνση της έρευνας ή της δικαστικής διαδικασίας, και

(ii) ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας, και

(iii) εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει διακόψει κάθε σχέση με τους υπόπτους για τη διάπραξη των αδικημάτων.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να ανανεώνει άδεια διαμονής που προβλέπεται στην παράγραφο (α) μέχρι έξι (6) μήνες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου.

(γ) Ο Διευθυντής δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί προσωρινή άδεια διαμονής που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ή (β), εάν διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται πλέον οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α).