Επιθεωρήσεις και ενημέρωση της Επιτροπής

18Σ.-(1) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με σκοπό να ελεγχθεί η απασχόληση παρανόμως παραμένοντων υπηκόων τρίτων χωρών, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε αστυνομικό, λειτουργό ή επιθεωρητή-

(α) να εισέρχεται, με την επίδειξη της ταυτότητάς του, ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, σε οποιοδήποτε χώρο απασχολήσεως, εκτός από οικιακά υποστατικά:

Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά μπορεί να γίνεται αφού εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του κατόχου τους·

(β) να συνοδεύεται από αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδιστεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του∙ για τον σκοπό αυτό, η Αστυνομία έχει υποχρέωση να διαθέτει έναν ή περισσότερους αστυνομικούς για να τον συνοδεύουν·

(γ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε κρίνει αναγκαίο·

(δ) να προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες, ανακρίσεις ή εξετάσεις, όπως θεωρεί αναγκαίο για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και ιδίως-

(i) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετιζόμενες με οποιαδήποτε επιθεώρηση που αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, να απαντά σε σχετικές ερωτήσεις, μόνο του ή στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, την οποία μπορεί ο επιθεωρητής να απαιτήσει ή να επιτρέψει, καθώς και να απαιτεί από το πρόσωπο αυτό να υπογράφει δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς·

(ii) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο χώρο εργασίας να του παρέχει, για θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, τις διευκολύνσεις και τη βοήθεια που είναι αναγκαίες για την ενάσκηση από τον ίδιο οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου·

(iii) να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής, η οποία και υποχρεούται να του την παράσχει.

(2) Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το εδάφιο (1), βασίζονται κυρίως σε ανάλυση κινδύνου η οποία διεξάγεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3) Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντοπίζουν τακτικά, με βάση αξιολόγηση κινδύνου, τους τομείς δραστηριότητας στους οποίους συγκεντρώνεται στη Δημοκρατία η απασχόληση παρανόμως παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Για καθέναν από τους τομείς αυτούς, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματά τους, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό των εργαζομένων σε κάθε τομέα δραστηριότητας.

(4) Ο Διευθυντής εκπληρώνει, εκ μέρους της Δημοκρατίας, τις απαιτήσεις του Άρθρου 16, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2009/52/ΕΚ.