Γενική επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ

18ΣΑ.  Οι διατάξεις των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων.