Ποινικό αδίκημα

18ΡΗ.-(1) Πρόσωπο, περιλαμβανομένου νομικού προσώπου, το οποίο με πρόθεση παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 18ΡΒ, σε περίπτωση που η παράβαση-

(α) συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται συστηματικά, ή/και

(β) αφορά ταυτόχρονη απασχόληση σημαντικού αριθμού παρανόμως παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, ή/και

(γ) συνοδεύεται με εξαιρετικά καταχρηστικούς όρους εργασίας, ή/και

(δ) διαπράττεται από εργοδότη ο οποίος, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τον περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο, όπως αυτός επίσης τροποποιείται ή αντικαθίσταται, χρησιμοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παρανόμως παραμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας γνωρίζοντας ότι είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, ή/και

(ε) αφορά την παράνομη απασχόληση ανηλίκου,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (€20.000) ευρώ ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(2) Πρόσωπο, περιλαμβανομένου νομικού προσώπου, το οποίο τελεί πράξη η οποία συνιστά ηθική αυτουργία ή συνεργασία σε διαπραττόμενο ποινικό αδίκημα, το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο.

(3) Το άρθρο 14Β δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), νομικό πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή (2) και υπόκειται στις ίδιες ποινές και σε περίπτωση που -

(α) το ποινικό αδίκημα διαπράττεται προς όφελος του νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο φυσικό πρόσωπο κατέχει ιθύνουσα θέση στην οργανωτική δομή του νομικού προσώπου, με βάση -

(i) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου, ή

(ii) εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου, ή

(iii) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου, ή

(β) η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α), κατέστησε δυνατή τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος, προς όφελος του νομικού προσώπου, από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του.

(5) Η διά του εδαφίου (4) ποινική ευθύνη νομικού προσώπου δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη φυσικών προσώπων που συμμετέχουν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στη διάπραξη ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή (2).

(6) (α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας δημοσιοποιεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο αστυνομικό δελτίο, στον ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας κατάλογο προσώπων που έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(β) Σε περίπτωση που καταδίκη ανατραπεί κατ’ έφεση, ο Αρχηγός Αστυνομίας προβαίνει σε περί τούτου δημοσιοποίηση με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο (α).