Συμβάσεις υπεργολαβίας

18ΡΖ.-(1) Χωρίς επηρεασμό της κυπριακής νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα αναγωγής ή προσφυγής και της κυπριακής νομοθεσίας που αφορά τον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων, σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι άμεσος υπεργολάβος εργολάβου, ο εν λόγω εργολάβος οφείλει να καταβάλλει –

(α) επιπρόσθετα του εργοδότη, κάθε επιβαλλόμενη χρηματική κύρωση που επιβάλλεται κατά το άρθρο 18ΡΔ, και

(β) αντί του εργοδότη, κάθε καθυστερούμενη οφειλή κατά τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ), του εδαφίου (1) και των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 18ΡΕ.

(2) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι υπεργολάβος, ο κύριος εργολάβος και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργολάβοι που γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οφείλουν έκαστος να καταβάλλουν τις πληρωμές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εδάφιο (1), επιπρόσθετα του εργοδότη και του άμεσου εργολάβου.

(3) Ο κύριος εργολάβος, ο άμεσος εργολάβος καθώς και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργολάβοι που γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, υπόκεινται έκαστος στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο  18ΡΣΤ.