Άλλα μέτρα

18ΡΣΤ. Πάσα αρχή, επιπρόσθετα από αυτές που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, αφού ενημερωθεί από το Διευθυντή για παράβαση του άρθρου 18ΡΒ, επιβάλλει στους εργοδότες τα ακόλουθα μέτρα, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον έχει ανάλογη εξουσία βάσει της σχετικής νομοθεσίας:

(α) μερικό ή πλήρη αποκλεισμό από το ευεργέτημα δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία διαχειρίζεται η Δημοκρατία, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη·

(β) αποκλεισμό από όλες τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ορίζονται στο  άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,  για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη·

(γ) μερική ή ολική ανάκτηση δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στον εργοδότη κατά το διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες πριν από τη διαπίστωση της παράνομης απασχόλησης·

(δ) προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο εγκαταστάσεων που έχουν χρησιμεύσει για τη διάπραξη της παράβασης ή αναστολή ή ανάκληση της άδειας άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, αν τούτο δικαιολογείται από τη σοβαρότητα της κατάστασης.