Ιεραρχική προσφυγή.

7Γ.-(1) Απόφαση του Διευθυντή που λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7Α υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και ασκείται μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

(2) Η πιο πάνω απόφαση του Διευθυντή δεν καθίσταται εκτελεστή πριν από την πάροδο της προθεσμίας για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής και σε περίπτωση άσκησης τέτοιας προσφυγής, πριν από την έκδοση εκτελεστής απόφασης σ' αυτή.

(3) Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει την απόφασή του μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

(4) Σε περίπτωση καταχώρησης ιεραρχικής προσφυγής, με βάση το εδάφιο (1), ο προσφεύγων δικαιούται να παραμείνει στη Δημοκρατία μέχρι την έκδοση της απόφασης του υπουργού.