Επιστροφή και απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων

18ΠΒ.-(1) Πριν αποφασιστεί η έκδοση απόφασης επιστροφής εναντίων ασυνόδευτου ανηλίκου, ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης ζητά τη βοήθεια του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο οποίος την παρέχει λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

(2) Πριν απομακρυνθεί ασυνόδευτος ανήλικος από το έδαφος της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας εξακριβώνει ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος θα επιστραφεί σε μέλος της οικογένειάς του/της, σε ορισθέντα κηδεμόνα ή σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο κράτος επιστροφής.