Αναβολή της απομάκρυνσης

18ΠΑ.-(1) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης αναβάλλει την απομάκρυνση-

(α) όταν αυτή παραβιάζει την αρχή της μη επαναπροώθησης, ή

(β) ενόσω παρέχεται ανασταλτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 του Διαδικαστικού Κανονισμού του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου του 1962.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1), ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να αναβάλλει την απομάκρυνση για εύλογο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, και ιδίως -

(α) τη φυσική ή διανοητική κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας,

(β) τεχνικούς λόγους, όπως την απουσία μέσων  μεταφοράς ή την έλλειψη δυνατότητας απομάκρυνσης λόγω αδυναμίας διαπίστωσης της ταυτότητας.

(3) Εάν αναβληθεί η απομάκρυνση κατά τα  προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να επιβάλλει στον υπήκοο τρίτης χώρας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 18ΟΘ.