Απομάκρυνση

18Π.-(1) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκτελέσει την απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 18ΟΘ ή εάν ο συγκεκριμένος υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση επιστροφής εντός της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΘ.

(2) Εάν ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης έχει χορηγήσει χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΘ, η απόφαση επιστροφής εκτελείται μόνο μετά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, εκτός εάν, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ανακύψει οποιοσδήποτε από τους κινδύνους που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18ΟΘ.

(3)(α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με απόφαση επιστροφής, ο Υπουργός εκδίδει βάσει του άρθρου 14 χωριστή διοικητική πράξη, υπό τη μορφή διατάγματος, με την οποία διατάσσεται η απέλαση.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ο όρος «απέλαση» στο άρθρο 14, σε οποιαδήποτε γραμματική του παραλλαγή, σημαίνει απομάκρυνση όπως ορίζεται στο άρθρο 18ΟΔ.

(4) Εφόσον οι αρχές της Δημοκρατίας εφαρμόζουν - ως έσχατη λύση - αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος ανθίσταται σε αυτήν, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και οποιοσδήποτε χρησιμοποιούμενος καταναγκασμός να μην υπερβαίνει την εύλογη ισχύ. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τα προβλεπόμενα στην κυπριακή νομοθεσία, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με τον δέοντα σεβασμό της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας.

(5) Σε περίπτωση απομάκρυνσης με αεροπορική πτήση, οι αρχές της Δημοκρατίας λαμβάνουν υπόψη τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας των κοινών απομακρύνσεων δια αέρος, που προσαρτώνται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί διοργάνωσης κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση από το έδαφος δύο ή περισσότερων κρατών μελών, υπηκόων  τρίτων χωρών για τους οποίους έχουν εκδοθεί ατομικές αποφάσεις απομάκρυνσης (2004/573/ΕΚ)», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, αναθέτει σε ανεξάρτητο φορέα τη θεσμοθέτηση και λειτουργία αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής.