Απαγόρευση εισόδου

18ΠΓ.-(1) Οι αποφάσεις επιστροφής συνοδεύονται από απαγόρευση εισόδου, εφόσον -

(α) δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης, ή

(β) δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση επιστροφής.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι αποφάσεις επιστροφής επιτρέπεται να συνοδεύονται από απαγόρευση εισόδου.

(2) Η διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων κάθε μεμονωμένης περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Ωστόσο είναι δυνατόν να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας.

(3) (α) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει την ανάκληση ή την αναστολή απαγόρευσης εισόδου, όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί η απαγόρευση αυτή σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1), μπορεί να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει από το έδαφος της Δημοκρατίας συμμορφούμενος πλήρως με απόφαση επιστροφής.

(β) Τα θύματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων -στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής σύμφωνα με τον περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο - δεν υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και υπό τον όρο ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας.

(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να μην εκδίδει, να ανακαλεί ή να αναστέλλει απαγόρευση εισόδου σε μεμονωμένες περιπτώσεις για ανθρωπιστικούς λόγους.

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλεί ή να αναστέλλει απαγόρευση εισόδου σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε ορισμένες κατηγορίες περιπτώσεων για άλλους λόγους.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει την έκδοση άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας στον οποίον έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου από άλλο κράτος μέλος, συνεννοείται πρώτα με το κράτος μέλος που εξέδωσε την απαγόρευση εισόδου και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντά του σύμφωνα με το Άρθρο 25 της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν.

(5)  Τα εδάφια (1) μέχρι (4) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος διεθνούς προστασίας, όπως ορίζεται στον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.