Τύπος αποφάσεων

18ΠΔ.-(1)(α) Οι αποφάσεις επιστροφής και - εάν έχουν εκδοθεί – οι αποφάσεις απαγόρευσης εισόδου και οι αποφάσεις απομάκρυνσης εκδίδονται εγγράφως και περιλαμβάνουν τους νομικούς και πραγματικούς λόγους καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

(β) Οι πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που αφορούν πραγματικά γεγονότα επιτρέπεται να είναι περιορισμένες, εφόσον το κυπριακό δίκαιο επιτρέπει τον περιορισμό του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας, της άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας και για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τον εντοπισμό και τη δίωξη αξιόποινων πράξεων.

(2) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος, τη γραπτή ή προφορική μετάφραση των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, σε γλώσσα που κατανοεί ή θεωρείται ευλόγως ότι κατανοεί ο υπήκοος τρίτης χώρας.

(3)(α) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να μην εφαρμόζει το εδάφιο (2) όσον αφορά υπηκόους τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και δεν τους έχει χορηγηθεί στη συνέχεια άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στη Δημοκρατία.

Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις που αφορούν την επιστροφή, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1), εκδίδονται μέσω εντύπου όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Χ.

(β) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης καθιστά διαθέσιμα γενικά ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία εξηγούνται τα βασικά στοιχεία του τυποποιημένου εντύπου σε τουλάχιστον πέντε από τις γλώσσες τις οποίες χρησιμοποιούν συχνότερα ή κατανοούν καλύτερα οι λαθρομετανάστες που εισέρχονται στη Δημοκρατία.