Εγγυήσεις ενόψει της επιστροφής

18ΠΕ.-(1) Οι αρχές της Δημοκρατίας, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στα άρθρα 18ΠΖ και 18ΠΗ, μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται κατά το δυνατόν υπόψη οι ακόλουθες αρχές σε σχέση με υπηκόους τρίτων χωρών κατά το χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΘ και κατά τα χρονικά διαστήματα για τα οποία αναβάλλεται η απομάκρυνση σύμφωνα με το άρθρο 18ΠΑ:

(α) Την εξασφάλιση της οικογενειακής ενότητας με μέλη της οικογένειας που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας∙

(β) την παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή∙

(γ) την παροχή στους ανηλίκους πρόσβασης στο βασικό εκπαιδευτικό σύστημα, ανάλογα με τη διάρκεια της παραμονής τους∙

(δ) τη λήψη υπόψιν των ιδιαίτερων αναγκών των ευάλωτων ατόμων.

(2) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης παρέχει στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα γραπτή βεβαίωση κατά το Παράρτημα ΧΙ, περί του ότι η περίοδος οικειοθελούς αναχώρησης έχει παραταθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18ΟΘ ή ότι η απόφαση επιστροφής δεν θα εκτελεστεί προσωρινά.