Υποχρεώσεις εργοδοτών

18ΡΓ.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), οι εργοδότες οφείλουν -

(α) πριν την ανάληψη απασχόλησης υπηκόων τρίτης χώρας, να αξιώνουν από τους τελευταίους όπως κατέχουν και τους παρουσιάζουν έγκυρη και ισχύουσα άδεια ή άλλο τίτλο, που να επιτρέπει τη διαμονή και την απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας στη Δημοκρατία∙

(β) με σκοπό πιθανή επιθεώρηση, να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαμονής ή του άλλου τίτλου παραμονής ή να καταγράφουν σε μητρώο τα στοιχεία της προαναφερόμενης άδειας ή του τίτλου, και να θέτουν το εν λόγω αντίγραφο ή μητρώο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης∙

(γ) να ενημερώνουν, μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για την έναρξη της απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας.

(2) Οι εργοδότες δεν οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σύμφωνα με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ο εργαζόμενος διαθέτει καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(3) Οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το εδάφιο (1), δε θεωρούνται υπεύθυνοι για την παράβαση του άρθρου 18ΡΒ, εκτός εάν εγνώριζαν ότι το έγγραφο που παρουσιάστηκε σαν έγκυρη άδεια ή τίτλος διαμονής ήταν πλαστογραφημένο.