Διοικητικές κυρώσεις

18ΡΔ.-(1) Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του άρθρου 18ΡΒ, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει στον εργοδότη του παρανόμως παραμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας –

(α) διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΝΖ, και

(β) υποχρέωση καταβολής ποσού ίσου με τα έξοδα επιστροφής του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας.

(2) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί παρανόμως παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας, για ιδιωτικούς του σκοπούς και υπό όρους που δεν συνιστούν εξαιρετικά καταχρηστικούς όρους εργασίας, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το μισό του ποσού το οποίο δύναται να επιβάλλει ως διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΝΖ.