Προστασία από την απέλαση.

18ΙΣΤ.-(1) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την απέλαση του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, αποκλειστικά όταν αυτός συνιστά ενεστώσα και επαρκώς σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

(2) Η  αναφερόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση δεν μπορεί να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους.

(3) Ο Υπουργός οφείλει να λαμβάνει υπόψη, πριν λάβει απόφαση για απέλαση του επί μακρόν διαμένοντος, τους ακόλουθους παράγοντες:

(α) τη διάρκεια διαμονής στη Δημοκρατία∙

(β) την ηλικία του ενδιαφερόμενου προσώπου·

(γ) τις επιπτώσεις για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τα μέλη της οικογένειάς του·

(δ) τους δεσμούς του με τη Δημοκρατία ή την απουσία δεσμών με τη χώρα καταγωγής του.

(3Α) Σε περίπτωση που αποφασίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου η απέλαση επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει άδεια παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγράφει την παρατήρηση η οποία παραβλέπεται στο Άρθρο 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ και η οποία παρατήρηση αναφέρεται σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η εν λόγω απόφαση δεν εκτελείται έως ότου-

(α) ο Διευθυντής ζητήσει από το εν λόγω κράτος μέλος να επιβεβαιώσει εάν ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας εξακολουθεί να απολαύει διεθνούς προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος, και

(β) το εν λόγω κράτος μέλος παράσχει στο Διευθυντή αυτή την πληροφορία.

(3Β) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία λάβει αίτημα από άλλο κράτος μέλος για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το Άρθρο 12, παράγραφος 3α, της  Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, ο Διευθυντής απαντά στο άλλο κράτος μέλος το αργότερο εντός ενός μηνός μετά την εκ μέρους της Δημοκρατίας παραλαβή του αιτήματος παροχής υπηρεσιών.

(3Γ) Εάν ο επί μακρόν διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας εξακολουθεί να απολαύει διεθνούς προστασίας σε άλλο από τη Δημοκρατία κράτος μέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (3Α), ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας απελαύνεται στο εν λόγω κράτος μέλος.

(3Δ) Σε περίπτωση που άλλο κράτος μέλος απελάσει στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το Άρθρο 12, παράγραφος 3β, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, επί μακρόν διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας, για το λόγο ότι ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει διεθνούς προστασίας στη Δημοκρατία, οι αρχές της Δημοκρατίας, χωρίς επηρεασμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εφαρμοστέας κυπριακής νομοθεσίας και της αρχής της ενότητας της οικογένειας, επιτρέπουν άμεσα και χωρίς διατυπώσεις την επανεισδοχή του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας και των μελών της οικογένειάς του στη Δημοκρατία.

(3Ε) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3Γ), οι αρχές της Δημοκρατίας δύνανται να απομακρύνουν, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, τον επί μακρόν διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας σε χώρα  διαφορετική από το κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει διεθνούς προστασίας, εφόσον ο Υπουργός αποφασίσει την απέλασή του εφαρμόζοντας κατ' αναλογία την παράγραφο (α) του άρθρου 4 του περί Προσφύγων Νόμου και τα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 29 του εν λόγω Νόμου.

(4) Σε επί μακρόν διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας που δε διαθέτει επαρκείς πόρους παρέχεται νομική αρωγή υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για Κυπρίους υπηκόους.

(5) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με επιφύλαξη της παραγράφου (α) του άρθρου 4 του περί Προσφύγων Νόμου και του εδαφίου (4) του άρθρου 29 του εν λόγω Νόμου.