Προστασία από την απέλαση.

18ΙΣΤ.-(1) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την απέλαση του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, αποκλειστικά όταν αυτός συνιστά ενεστώσα και επαρκώς σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

(2) Η  αναφερόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση δεν μπορεί να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους.

(3) Ο  Υπουργός οφείλει να λαμβάνει υπόψη, πριν λάβει απόφαση για απέλαση του επί μακρόν διαμένοντος, τους ακόλουθους παράγοντες:

(α) τη διάρκεια διαμονής στη Δημοκρατία∙

(β) την ηλικία του ενδιαφερόμενου προσώπου×

(γ) τις επιπτώσεις για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τα μέλη της οικογένειάς του×

(δ) τους δεσμούς του με τη Δημοκρατία ή την απουσία δεσμών με τη χώρα καταγωγής του.

(4) Σε επί μακρόν διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας που δε διαθέτει επαρκείς πόρους παρέχεται νομική αρωγή υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για Κυπρίους υπηκόους.