Διαδικαστικές εγγυήσεις και δικαίωμα προσφυγής.

18ΙΕ. Κάθε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης για απόρριψη αιτήσεως για τη χορήγηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και κάθε απόφαση για ανάκληση ή στέρηση ή μη επανάκτηση του καθεστώτος αυτού ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής πρέπει:

(α)  να είναι αιτιολογημένη,

(β) να κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, και

(γ) να αναφέρει τα δικαιώματα προσφυγής τα οποία έχει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και την προθεσμία άσκησής τους.