Ανάκληση του καθεστώτoς του επί μακρόν διαμένοντος.

18ΙΔ.-(1) Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ανακαλείται, σε περίπτωση-

(α) διαπίστωσης δόλιας απόκτησής του,

(β) υιοθέτησης μέτρου απέλασης υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 18ΙΣΤ του παρόντος Νόμου,

(γ) που ο επί μακρόν διαμένων, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας των αδικημάτων που έχει διαπράξει, συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, παρά το ότι η απειλή αυτή δεν αποτελεί λόγο απέλασης κατά την έννοια του άρθρου 18ΙΣΤ·

(δ) που έχει αποκτηθεί βάσει καθεστώτος διεθνούς προστασίας-

(i) το οποίο ανακλήθηκε δυνάμει του άρθρου 6Α του περί Προσφύγων Νόμου ή του εδαφίου (3Α) του άρθρου 19 του εν λόγω Νόμου, ή

(ii) του οποίου η αναγνώριση ή η παραχώρηση ακυρώθηκε δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Προσφύγων Νόμου.

(2) Η άδεια ανακαλείται από το Διευθυντή στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (1) και από τον Υπουργό στις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και (γ) του ίδιου εδαφίου.

(3) Όταν η ανάκληση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος δε δικαιολογεί απέλαση κατά την έννοια του άρθρου 18ΙΣΤ του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής  επιτρέπει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να παραμείνει στη Δημοκρατία και του παραχωρεί άδεια διαμονής άλλου είδους, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.

(4) Η  λήξη της άδειας διαμονής του επί μακρόν  διαμένοντος ΕΚ  δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την ανάκληση ή την απώλεια, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18ΙΓ αντίστοιχα, του εν λόγω καθεστώτος.