Απώλεια του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος και επανάκτησή του.

18ΙΓ.-(1) Οι επί μακρόν διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών δε δικαιούνται πλέον να διατηρούν και στερούνται με απόφαση του Διευθυντή το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και η άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ ακυρώνεται,  σε περίπτωση-

(α) απουσίας τους από το έδαφος της Κοινότητας για διάστημα δώδεκα διαδοχικών μηνών,

(β) απουσίας τους από το έδαφος της Δημοκρατίας για έξι συναπτά έτη,

(γ) διαμονής τους σε δεύτερο κράτος μέλος  και εφόσον τους χορηγείται το καθεστώς του επί μακρόν  διαμένοντος στο δεύτερο κράτος μέλος.

(2) Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος επανακτάται από τον υπήκοο τρίτης χώρας, σε περίπτωση απώλειάς του δυνάμει των διατάξεων  του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται κατ’ αναλογία οι προϋποθέσεις του άρθρου 18Θ, με την υποβολή αίτησης στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ, με  την καταβολή του αντίστοιχου τέλους, που αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, και με την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών, όπως αυτά  απαιτούνται ανάλογα  με την περίπτωση-

(α) Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος δύο τουλάχιστον ετών και  επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω, που περιλαμβάνουν τις σελίδες με τις αφίξεις και αναχωρήσεις από τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές,

(β) συμβόλαιο απασχόλησης διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή ανοικτής διάρκειας,

(γ) κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων,

(δ) αποδείξεις εισοδημάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης,

(ε) τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο με περιγραφή του καταλύματος και λογαριασμό τηλεφώνου, ρεύματος ή νερού,

(στ) συμβόλαιο ασφάλισης υγείας,

(ζ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

(3)  Η διαδικασία επανάκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος ισχύει ιδίως στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει σε δεύτερο κράτος μέλος για λόγους σπουδών.