Άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ.

18ΙΒ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18ΙΓ και 18ΙΔ,   το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος είναι μόνιμο.

(2) Στους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται από το Διευθυντή άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ, η διάρκεια ισχύος  της οποίας είναι πέντε έτη και η οποία ανανεώνεται αυτοδικαίως μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου στον Τύπο ο οποίος καθορίζεται από το Διευθυντή, που υποβάλλεται στο Διευθυντή το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εν ισχύι άδειας με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους το οποίο προβλέπεται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

(3) [Διαγράφηκε].

(4)  Η άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ εκδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες και το ενιαίο έντυπο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

(4Α) Όταν εκδίδεται, αναφορικά με πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε διεθνής προστασία δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου, άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγράφεται επί της εν λόγω άδειας η ακόλουθη παρατήρηση:

"Παρατηρήσεις: Χορηγήθηκε διεθνής προστασία από την Κυπριακή Δημοκρατία στις ......"

(τα αποσιωπητικά συμπληρώνονται με τη σχετική ημερομηνία).

(4Β) Σε περίπτωση που κράτος μέλος υποβάλει στη Δημοκρατία αίτημα βάσει της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 19α της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, ο Διευθυντής τροποποιεί, σύμφωνα με το αίτημα και εντός τριών μηνών από την εκ μέρους της Δημοκρατίας παραλαβή του αιτήματος, άδεια την οποία χορήγησε δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Για επικόλληση άδειας επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταβάλλει στο Διευθυντή τέλος αντίστοιχο με το τέλος το οποίο προβλέπεται για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.