Δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια.

18ΙΑ. (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να αρνείται την παραχώρηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

(2) Κατά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης εξετάζει τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή τον κίνδυνο που προέρχεται από τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τη διάρκεια διαμονής του εν λόγω προσώπου στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και την ύπαρξη δεσμών με αυτές.

(3) Η  άρνηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν μπορεί να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους.