Άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ.

18ΙΒ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18ΙΓ και 18ΙΔ,   το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος είναι μόνιμο.

(2) Στους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται από το Διευθυντή άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ, η διάρκεια ισχύος  της οποίας είναι πέντε έτη και η οποία ανανεώνεται αυτοδικαίως μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ, που υποβάλλεται στο Διευθυντή το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εν ισχύι άδειας με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους που φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Νόμου.

(3) Κατά την υποβολή της αίτησης ανανέωσης της άδειας παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ, ο επί μακρόν διαμένων προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά-

(α)  Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δύο ετών και επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων που περιλαμβάνουν τις σχετικές σελίδες με τις αφίξεις στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και τις αναχωρήσεις από αυτές,

(β) την άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ που λήγει,

(γ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

(4)  Η άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ εκδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες και το ενιαίο έντυπο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

(4Α) Όταν εκδίδεται, αναφορικά με πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε διεθνής προστασία δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου, άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγράφεται επί της εν λόγω άδειας η ακόλουθη παρατήρηση:

"Παρατηρήσεις: Χορηγήθηκε διεθνής προστασία από την Κυπριακή Δημοκρατία στις ......"

(τα αποσιωπητικά συμπληρώνονται με τη σχετική ημερομηνία).

(4Β) Σε περίπτωση που κράτος μέλος υποβάλει στη Δημοκρατία αίτημα βάσει της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 19α της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, ο Διευθυντής τροποποιεί, σύμφωνα με το αίτημα και εντός τριών μηνών από την εκ μέρους της Δημοκρατίας παραλαβή του αιτήματος, άδεια την οποία χορήγησε δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Για επικόλληση άδειας επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταβάλλει στο Διευθυντή τέλος 50 ευρώ.