Έκδoση θεωρήσεωv στα σύvoρα.

9Α- (1) Κατά παρέκκλιση από το γενικό κανόνα της έκδοσης θεωρήσεων από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας, δύναται να χορηγείται κατ' εξαίρεση θεώρηση στα σύνορα, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος οφείλει να είναι κάτοχος θεώρησης δυνάμει του παρόντος Νόμου για είσοδο ή διέλευση από τη Δημοκρατία, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο εν λόγω υπήκοος πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου για την είσοδο του στη Δημοκρατία·

(β) ο εν λόγω υπήκοος δεν ήταν σε θέση να υποβάλει αίτηση θεώρησης εκ των προτέρων στις αρμόδιες προξενικές αρχές της Δημοκρατίας·

(γ) ο εν λόγω υπήκοος υποβάλλει, όπου αυτό είναι αναγκαίο, δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους απρόβλεπτους και επιτακτικούς λόγους για την είσοδό του στη Δημοκρατία·

(δ) εξασφαλίζεται η επιστροφή στη χώρα καταγωγής του σε περίπτωση σύντομης διαμονής· και

(ε) σε περίπτωση που εν λόγω υπήκοος αιτείται θεώρησης διέλευσης, έχει στην κατοχή του τις θεωρήσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση του ταξιδιού του προς άλλα κράτη διέλευσης  όπου αυτό απαιτείται καθώς και για το κράτος προορισμού.

(2) Δεν χορηγείται θεώρηση στα σύνορα σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος θεωρείται  ότι δυνατό να  διαταράξει τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατίας εκτός εάν ο ο Λειτουργός Μετανάστευσης κρίνει ότι αυτό  είναι απαραίτητο για λόγους ανθρωπιστικούς ή εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας.

(3) Θεωρήσεις που εκδίδονται στα σύνορα δεν θα ισχύουν για περισσότερες της μίας εισόδου και η ισχύς της θεώρησης κατά την έννοια του άρθρου 9 (4)(β) δεν θα υπερβαίνει τις 15 ημέρες και σε περίπτωση διέλευσης τις 5 ημέρες.

(4) (α) Θεώρηση διέλευσης δύναται να χορηγείται στα σύνορα σε ναυτικό ο οποίος οφείλει να είναι κάτοχος θεώρησης για είσοδο στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1) και διέρχεται τα σύνορα της Δημοκρατίας ενόψει ναυτολόγησης, εκ νέου ναυτολόγησης ή αποναυτολόγησης.

(β) Δύναται να χορηγείται ομαδική θεώρηση διέλευσης στα σύνορα σε ναυτικούς της ίδιας ιθαγένειας οι οποίοι ταξιδεύουν σε ομάδες πέντε έως πενήντα ατόμων όταν ο κάθε ναυτικός πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου (α).