Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων

14Γ. Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει δακτυλικά αποτυπώματα προσώπων που απελαύνονται.