Έκδοση ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου για την απέλαση αλλοδαπών.

14ΑΑ.—(1) Αλλοδαπός ο οποίος στερείται εθνικού ή άλλου τύπου έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου και ο οποίος δε δύναται να προμηθευτεί έγκαιρα με ανάλογο έγγραφο από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας ιθαγενείας του, προς διευκόλυνση της απέλασής του από τη Δημοκρατία, εφοδιάζεται με ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο.

(2) To ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από το δυνάμει των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών του 1972 μέχρι 2001, Διευθυντή, αφού πρώτα εξεταστούν οι λόγοι οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλουν την έκδοση του και περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες ή και στοιχεία:

(α) To πλήρες όνομα και έμβλημα της Δημοκρατίας·

(β) αριθμό μητρώου και αριθμό εγγραφής·

(γ) τη χώρα προορισμού, η οποία δύναται να είναι είτε η χώρα καταγωγής του αλλοδαπού είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία ο ίδιος συγκατατίθεται να απελαθεί και η Κυβέρνηση της οποίας επίσης συγκατατίθεται να το δεχθεί·

(δ) το όνομα και επώνυμο του αλλοδαπού·

(ε) την ημερομηνία γέννησής του, το ύψος του καθώς και οποιαδήποτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του·

(στ) τη χώρα ιθαγένειας ή υπηκοότητάς του, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας του στη χώρα αυτή, όπου αυτό είναι δυνατό.

(ζ) φωτογραφία του αλλοδαπού·

(η) τη σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής·

(θ) τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου· και

(ι) την υπογραφή του εκδίδοντος λειτουργού.

(3)   (α) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο, έχει διάρκεια ισχύος μέχρι έξι μήνες, εκδίδεται για ένα μόνο ταξίδι προς τη χώρα που αναγράφεται σε αυτό και δεν παρέχεται με αυτό δικαίωμα επανεισόδου του κατόχου του στη Δημοκρατία.

(β) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο, δεν αποδεικνύει ούτε θίγει με οποιοδήποτε τρόπο την υπηκοότητα του κατόχου του, ο οποίος δεν αποκτά δικαίωμα προστασίας από τη Δημοκρατία και τις διπλωματικές ή προξενικές της αρχές στο εξωτερικό.

(4) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται ατελώς.

(5) Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για την έκδοση του ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.