Ερμηνεία για την εφαρμογή των άρθρων 18Α μέχρι 18Δ.

18Α. Για τους σκοπούς των άρθρων 18Β μέχρι 18Δ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

"αιτούν κράτος" σημαίνει το κράτος μέλος Σένγκεν το οποίο εκτελεί απόφαση απομάκρυνσης κατά υπηκόου τρίτης χώρας και το οποίο απαιτεί τη διέλευση μέσω αερολιμένος διέλευσης άλλου κράτους μέλους Σένγκεν·

"διέλευση διά της αεροπορικής οδού" σημαίνει τη διέλευση υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν είναι απαραίτητο, των συνοδών, μέσω του χώρου του αεροδρομίου του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, με σκοπό την απομάκρυνση διά της αεροπορικής οδού.

"κράτος μέλος Σένγκεν" σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας, και περιλαμβάνει επίσης τη Δημοκρατία της Ισλανδίας, το Βασίλειο της Νορβηγίας και τη Συνομοσπονδία της Ελβετίας∙

"κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση" ή "κράτος διέλευσης" σημαίνει το κράτος μέλος Σένγκεν μέσω του αερολιμένος διέλευσης του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διέλευση∙

"Οδηγία 2003/110/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 όσον αφορά τη συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού.