Διαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος

18Ι. - (1) Προκειμένου να αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στο Διευθυντή στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος, που φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Νόμου.

(2) Η  αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα επίσημα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18Θ, όπως αυτά απαιτούνται, ανάλογα με την κάθε περίπτωση-

(α) Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος δύο τουλάχιστον ετών και επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων που περιλαμβάνουν τις σχετικές σελίδες με τις αφίξεις στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και τις αναχωρήσεις από αυτές.

(β)  Έγκυρη άδεια παραμονής στη Δημοκρατία με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(γ)  Συμβόλαιο απασχόλησης.

(δ) Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων και προηγούμενης πείρας, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επαγγελματικών αδειών.

(ε) Φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων.

(στ) Κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων των τελευταίων πέντε ετών στις περιπτώσεις που η καταβολή εισφορών στο εν λόγω Ταμείο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

(ζ) Δηλώσεις στο Φ.Π.Α. των τελευταίων πέντε ετών και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που ο αιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, υπόκειται στον εν λόγω φόρο.

(η)  Κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων.

(θ) Αποδείξεις εισοδημάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης.

(ι) Τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο με περιγραφή του καταλύματος και λογαριασμό τηλεφώνου, ρεύματος ή νερού.

(ια)  Συμβόλαιο ασφάλισης υγείας.

(ιβ)  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

(ιγ)  Πιστοποιητικό επιτυχίας που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από προφορική εξέταση για ικανοποίηση της προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α1) του άρθρου 18Θ, ή άλλο ισότιμο προσόν αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Συμμετοχή στην εξέταση επιτρέπεται με την υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την καταβολή τέλους €25.

(3) Ο Διευθυντής διαβιβάζει τις αιτήσεις για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος προς την Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης, η οποία είναι η αρμόδια αρχή εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της στον  ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνδέονται με το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης, η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται για ακόμη έξι μήνες και η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπα ανάλογα. Επιπλέον, ο Διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΙΗ του παρόντος Νόμου.

(6) Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός της πιο πάνω καθορισμένης προθεσμίας και παράτασής της, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο αιτητής, παρατείνεται η άδεια προσωρινής παραμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, επί της οποίας σημειώνεται ότι ο κάτοχός της έχει υποβάλει αίτηση για το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και ότι αυτός έχει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται στο άρθρο 18ΙΖ.