Ειδικές προϋποθέσεις για τους άμισθους μαθητευομένους.

18ΜΗ. [Διαγράφηκε]