Διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες.

19Ζ. Οι διατάξεις των άρθρων 19Α μέχρι 19ΣΤ εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται στους πρόσφυγες και στους αιτητές ασύλου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες ή με άλλες διεθνείς πράξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της τήρησης από τη Δημοκρατία των διεθνών της υποχρεώσεων δυνάμει των άρθρων 31 και 33 της Σύμβασης, η οποία αφορά τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968.