Επέκταση της δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων.

19ΣΤ. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ποινικού Κώδικα, τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τα αδικήματα των άρθρων 19Α και 19Β, εφόσον τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί -

(α) εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος της Δημοκρατίας∙

(β) από Κύπριο πολίτη∙

(γ) για λογαριασμό νομικού προσώπου το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία∙

(δ) πάνω σε σκάφος υπό κυπριακή σημαία ή σε αεροσκάφος εγγεγραμμένο δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος.