Κυρώσεις εναντίον νομικών προσώπων.

19Ε.-(1) Νομικό πρόσωπο το οποίο κηρύσσεται υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 19Β δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 19Δ υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) και το Δικαστήριο δύναται όπως, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή, διατάξει-

(α) μέτρα προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις∙

(β) μέτρα προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας∙

(γ) επιβολή δικαστικής εποπτείας∙

(δ) την έκδοση δικαστικής απόφαση διάλυσης του νομικού προσώπου.

(2) Νομικό πρόσωπο το οποίο κηρύσσεται υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 19Β δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 19Δ  υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).