Ευθύνη νομικών προσώπων.

19Δ.-(1) Νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τη  διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 19Β του παρόντος Νόμου, όταν τα πρόσωπα τα οποία δρουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου,  είτε ατομικά είτε ως μέλη οργάνου του νομικού προσώπου, κατέχουν στο νομικό αυτό πρόσωπο ηγετική θέση βασιζόμενη-

(α) σε εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. ή

(β) σε εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου. ή

(γ) σε εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

(2) Νομικό πρόσωπο θεωρείται υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 19Β,  σε περίπτωση που η ελλιπής επιτήρηση ή ο ελλιπής έλεγχος εκ μέρους των προσώπων που καθορίζονται στο πιο πάνω εδάφιο έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων για λογαριασμό του νομικού προσώπου από άτομο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

(3) Η  ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των πιο πάνω εδαφίων δεν αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που ενεργούν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήματα του άρθρου 19Α.