Άλλες κυρώσεις.

19Γ.- (1) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για τη διάπραξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 19Α και 19Β του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή, να διατάξει-

(α) τη δήμευση του μεταφορικού μέσου με το οποίο διεπράχθη το αδίκημα×

(β) την απαγόρευση της απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας επ’ ευκαιρία της οποίας διεπράχθη το αδίκημα είτε μόνιμα είτε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κρίνει σκόπιμο.

(2) Παράβαση διατάγματος Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1)(β), συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.