Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

19Η. (1) Σε περίπτωση που περιέρχονται σε γνώση των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας παραβιάσεις των άρθρων 19Α και 19Β σε σχέση με άλλο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν σχετικά τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους.

(2) Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ζητούν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους να προβούν λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 19Α και 19Β του παρόντος Νόμου σε δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, κοινοποιούν με επίσημη έκθεση στις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες έχουν παραβιασθεί.