Ερμηνεία σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων 19Α μέχρι 19Η.

19Θ. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 19Α μέχρι 19Η-

"κράτος μέλος" περιλαμβάνει την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Γιβραλτάρ.