Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ

18ΥΓ.-(1) Τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ εφαρμόζονται -

(α) στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν την άδεια να διαμένουν, με σκοπό την εργασία στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές· και

(β) στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας, σύμφωνα με το κυπριακό ή ενωσιακό δίκαιο, οι οποίοι λαμβάνουν άδεια εργασίας και κατέχουν άδεια διαμονής σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002· και

(γ) στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, με σκοπό την εργασία σύμφωνα με το κυπριακό ή ενωσιακό δίκαιο.

(2) Τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ δεν εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών -

(α) οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμους του 2007 μέχρι (Αρ. 2) του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· ή

(β) οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει συμφωνιών είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών· ή

(γ) οι οποίοι είναι αποσπασμένοι, για όσο καιρό διαρκεί η απόσπασή τους:

Νοείται ότι τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ δεν επηρεάζουν το δικαίωμα υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και αποσπώνται σε άλλο κράτος μέλος, να απολαύουν ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους πολίτες της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, όσον αφορά εκείνους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που δεν διέπονται από τον περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμο του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. ή

(δ) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως ενδοεπιχειρησιακά αποσπασμένοι   εργαζόμενοι∙ ή

(ε) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως εποχικοί εργαζόμενοι ή ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au-pair)· ή

(στ) οι οποίοι επιτρέπεται να διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για λόγους προσωρινής προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν σε αυτές για τον ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους· ή

(ζ) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ. 2) του 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία σύμφωνα με τους εν λόγω Νόμους, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση επί της αίτησής τους· ή

(η) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική της Δημοκρατίας ή έχουν ζητήσει διεθνή προστασία σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική της Δημοκρατίας, χωρίς να έχει ληφθεί τελική απόφαση επί της αίτησής τους· ή

(θ) οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες σύμφωνα με τα άρθρα 18Ζ μέχρι 18ΚΗ· ή

(ι) των οποίων η απομάκρυνση έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους· ή

(ια) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι· ή

(ιβ) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος ή που φέρει τη σημαία κράτους μέλους.

(3) Τα άρθρα 18ΥΕ μέχρι 18ΦΒ δεν εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών -

(α) στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι (6) μηνών· ή

(β) οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για λόγους σπουδών· ή

(γ) στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται βάσει θεώρησης.

(4) Τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ δεν επηρεάζουν τυχόν περιορισμό της εισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας.